Privacyverklaring

Gegevens

M. Roza Tuin- en vijveronderhoud
Bagijnhof 35
4264 AZ Veen

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 50028154

 

Contactpersoon voor privacy-zaken is de heer Roza

De verdere (contact)gegevens zijn te vinden op de websites: www.mroza.nl

In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met “ons”, “wij”, “we” of “onze”.

 

Website

Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de bovengenoemde website bedoeld.

 

Cookies

Als u gebruikt maakt van de website dan worden standaard de volgende cookies gebruikt: verzamelen en analyseren van statistieken (Google Analytics). Hierbij zijn er geen of geringe gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers.

Deze cookies worden ongeveer 6 maanden bewaard. Wij verwerken hierbij geen volledige IP-adressen en er worden geen volledige IP-adressen of andere gegevens met Google gedeeld.

 

Persoonsgegevens

 1. Algemeen en doelen.

De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt ten behoeve van een aantal doelen.

 1. Het eerste doel is de verwerken van persoonsgegevens van onze opdrachtgevers en (toe)leveranciers, ter uitvoering van de overeenkomsten die wij met hen sluiten. Wij moeten immers contact onderhouden met onze klanten en (toe)leveranciers, overeenkomsten met ze sluiten en die uitvoeren en kunnen factureren.
 2. Het tweede doel is dat we persoonsgegevens verwerken als we een derde inschakelen om diensten voor ons te verrichten. Bijvoorbeeld als we werkzaamheden uitbesteden aan een collega-concurrent. We doen dit op grond van de overeenkomst of op grond van gerechtvaardigd belang.
 3. Het derde doel is de verwerking van persoonsgegevens van potentiële klanten of geïnteresseerden die hun (contact)gegevens achterlaten op onze website (via ons contactformulier). We gebruiken deze persoonsgegevens alleen om contact op te nemen en contact te houden met de betreffende personen. We doen dit op grond van (precontractuele) overeenkomst.
 1. Welke persoonsgegevens? De (persoons)gegevens die we verwerken zijn voornamelijk:
 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer, e-mailadres
 • overeenkomsten
 • correspondentie met onze (potentiële) opdrachtgevers en (toe)leveranciers
 • financiële-, factuur,- en betalingsgegevens gerelateerd aan overeenkomsten
 1. Verstrekking aan derden. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij het gaat om door ons uitbesteed werk. In dat geval krijgt de collega naam, adres, woonplaats, land en eventueel telefoonnummer van de partij.
 2. Hosting en dienstverleners. Persoonsgegevens worden op een server opgeslagen en in diverse softwareapplicaties.
 3. Termijnen. Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de volgende periodes:
 • Gegevens die betrekking hebben op onze rechtspositie bewaren we gedurende 5 jaar.
 • 4 jaar na de laatste opdracht wordt een relatie inactief, waarbij de naam nog wel bewaart blijft, maar de overige gegevens worden verwijderd.
 • Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen.
 • Onder het kopje ‘Cookies’ staat ook een bewaartermijn genoemd.
 • Gegevens die we ontvangen via het contactformulier op onze website worden verwijderd indien en zodra duidelijk is dat de hier uit voortvloeiende contacten niet tot een overeenkomst leiden.
 1. Van wie krijgen wij persoonsgegevens. Wij krijgen persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en (toe)leveranciers.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodiek de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.

 

Rechten van betrokkene

De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.

 • Betrokkene kan ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt.
 • Het recht om zijn persoonsgegevens te rectificeren.
 • Het recht om wissing van persoonsgegevens te vragen.
 • Het recht op beperking van de verwerking.
 • Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht om bezwaar te maken

Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

 

Klacht

Indien u meent dat uw privacy rechten worden geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Datalekken

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

 

Versie van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 juli 2019.